Aktuálne

Utorok, 25. 2. 2020, 01:24 hod.
 liturgická farba Utorok 7. týždňa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty

Odkazy

Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

História farnosti

Činnosť piaristov v najbližšom okolí

Piaristi nepôsobili len v Brezne, ale ich pole pôsobnosti siahalo aj do okolitých dedín, ako to aj samé zaznamenávajú:

BEŇUŠ -farnosť bola zriadená ako miestna kaplánka v roku 1786. Sem chodil páter piarista z Brezna, kým nebola povýšená na faru. Čítaj ďalej ...

Rehoľa piaristov v Brezne

Už v druhej polovici 16. storočia bola zahájená rekatolizácia oproti vzmáhajúcemu sa protestantizmu ako zo strany cirkevných a svetských hodnostárov, tak aj zo strany samotného panovníka Leopolda I. Popri reholy jezuitov konala na Slovensku rekatolizáciu na poli cirkevnom a školskom aj rehoľa piaristov. Čítaj ďalej ...

Dejiny farnosti v 16. až 19. storočí

V prvej polovici 16. storočia sa na Slovensko rozšírila reformácia z nemeckých krajín. Jej myšlienky našli svoju živnú pôdu najskôr v banských mestách na strednom Slovensku. V týchto mestách bolo pomerne silné nemecké meštiactvo, ktoré udržiavalo úzke hospodárske a kultúrne styky s nemeckými krajinami. Medzi poddanými sa reformačné názory šírili pod tlakom zemepánskej vrchnosti v duchu hesla: “Koho panstvo, toho náboženstvo”. Vizitácie farností, vychádzajúce z nariadení Tridentského koncilu, vykonané začiatkom 60-tych rokov 16. storočia, ukázali, že väčšina duchovenstva na Slovensku sa hlásila k reformácii. Čítaj ďalej ...

Najstaršie dejiny farnosti až do reformácie

Najstaršie dejiny katolíckej farnosti v Brezne sú úzko späté s dejinami mesta. Brezno dostalo v roku 1380 privilégium slobodnej voľby richtára a farára. Po obdržaní tejto darovacej listiny si vyvolili za farára Petra. Bezpečne mažme predpokladať, že brezniansky kostol, ktorý stál pravdepodobne na mieste, kde teraz stojí Mariánsky stĺp a zvonica (mestská veža), bol postavený pred rokom 1380. Bol to drevený kostol. Zasvätený bol Nanebovzatej Panne Márii na pamiatku udalosti, kedy breznianski obyvatelia dostali právo voliť si kňaza v podvečer sviatku Nanebovzatia. okrem neho bola na námestí fara. Od roku 1380 až do roku 1405 nemáme žiadnych správa breznianskej farnosti. V roku 1405 brezniansky farár Ján de Gyba, z príležitosti pobytu kráľa Žigmunda v Banskej Bystrici, prosilo milostivé zväčšenie príjmov farára v Brezne. Kráľ na jeho prosbu udelil breznianskym farárom dežmu mesta Brezna a osád Villa Lucha a Plantatio Pauli. Z dežmy mal farár pekný dôchodok. Túto dežmu mala i mesto v árende.[36] Čítaj ďalej ...

AudioKategórie


Návštevy od času
spustenia počítadla
7.8.2011